Çevre İzin ve Lisans

Çevre İzin ve Lisans

Anasayfa » ÇEVRE Hizmetleri » Çevre İzin ve Lisans

Çevre İzin ve Lisans Belgesi alıcı ortam olarak belirtilen çevrenin işletmelerin faaliyetleri tarafından zarar görmemesi için verilen, firmaların projelerini kanuni olarak sürdürmelerine olanak sağlayan belge çeşididir. Resmi kurumlar tarafından yönetmelikle belirlenen sınıfta yer alan işletmelerin bu lisansa sahip olmadan faaliyetlerini sürdürmesi mümkün değildir.

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisansı alması gerekli görülen işletmeler çevresel etkilerine göre yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listelerinde sınıflandırılmıştır.

Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler faaliyetlerine devam edebilmek için öncelikle Geçici Faaliyet Belgesi almak zorundadır. Geçici Faaliyet Belgesi alan işletmeler belge tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi almak zorundadır.

Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisans Başvurusu;

 • İşletme bünyesinde istihdam edilen Çevre Görevlisi,
 • İşletme içerisinde kurulan Çevre Yönetim Birimi,
 • İlgili Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Çevre Danışmanlık Firması,

tarafından yapılabilir.

Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler için Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisans Başvurusu elektronik imza ile elektronik ortamda yetkili mercilere yapılır. Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 kısmında belirtilen faaliyet ve tesislerin başvuru dosyalarında yönetmeliğin Ek-3 de belirtilen bilgi, belge ve raporların sunulması zorunludur.

Tüm bu süreçlerde Çevre İzin ve Çevre Lisans a teşkil eden tüm ölçüm ve analizlerin; Bakanlığa veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlara yaptırılması gereklidir.

SARIZEYBEK Çevre Danışmanlık Firması olarak uzman kadromuz ve uzun yılların bize sağladığı tecrübemiz ile işletmelerin yönetmelik gereği sorumlu tutulduğu Çevre Danışmanlığı konularında doğru uygulamaları yapmalarına yardımcı olmaktayız.

Sizde Çevre Danışmanlığı ile ilgili işletmenizin ihtiyaç duyduğu ve yapmakla yükümlü olduğu konularda destek almak, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi başvuru, yenileme, alma süreçlerinde yardım almak için İletişim kanallarımızı kullanarak bize ulaşabilirsiniz.

Çevre İzin ve Lisans Belgesi Neden Alınmalıdır

Çevre İzin Lisans Yönetmeliği kapsamında Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisansı konusunda yükümlülüğü olan işletmeler gerçekleştirdikleri faaliyetlerin çevresel etkilerine göre;

 • Çevreyi kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler EK-1 listesinde,
 • Çevreyi kirletici etkisi standart seviyede olan işletmeler EK-2 listesinde

sınıflandırılmıştır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kamuoyuna açıklanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği EK-1 veya Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği EK-2 listesinde yer alan işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmesi için Çevre İzin ve Lisans Belgesi alması zorunlu kılınmıştır.

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği 10.09.2014 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmış; Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik Değişikliği sonrası getirilen hükümler yönetmelikte açıklanmıştır.

Bu tarihten önce geçerli olan “Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik” 10 Eylül 2014 tarihinde 29115 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği” ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yeni yönetmelikle EK-1 ve EK-2 listelerinde değişiklik yapılmıştır.

Bununla birlikte önceki yönetmeliğe uygun olarak alınan Çevre İzin ve Lisans Belgeleri süreleri dolana kadar geçerliliklerini koruyacaktır. Son yönetmelikle belirlenen kapasite artışı veya yakma sistemi değişikliği gibi durumlarda yapılacak Çevre İzni yenileme süreçlerinde yeniden Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) başvurusu yapma zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır.

10 Eylül 2014 Tarihli 29115 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğine https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=20033&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Çevre İzin ve Lisans Belgesi

Günümüzde doğanın, çevrenin, yaşam alanlarının korunması ve gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde bırakılabilmesi için farklı amaçlarla hizmetler veren veya çalışmalar gerçekleştiren işletmelerin Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği gereği Çevre İzin Lisans Belgesi alması zorunlu kılınmıştır. İlgili yönetmeliğe riayet etmeden çalışmalarını gerçekleştiren işletmeler ciddi cezalarla karşılaşmaktadır.

SARIZEYBEK Çevre Danışmanlık Firması olarak Çevre İzin ve Lisans Belgesi alması gereken işletmelere Çevre Danışmanlığı hizmetimiz kapsamında gerekli tüm desteği uzman kadromuz ile vermekteyiz. Yetkin Çevre Görevlisi tarafından kaleme alınan bu yazıda sizlere Çevre İzin ve Lisans süreci ile ilgili bilgiler vermeye çalıştık.

Çevre İzin ve Lisans Belgesi, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği ve Çevre Danışmanlığı konularına hakim olabilmek için;

 • Çevre İzni
 • Çevre Lisansı
 • Geçici Faaliyet Belgesi
 • Çevre İzin Belgesi

gibi tanımlar hakkında bilgi sahibi olmak, ardından bu belgelere sahip olmak için yapılacak uygulamaları öğrenmek gerekmektedir.

Çevre Danışmanlığı kapsamında işletmenizin ihtiyaç duyduğu Çevre İzin ve Lisans Belgesi dahil olmak üzere tüm sürecin profesyonel ve yetkin bir kuruluş olan SARIZEYBEK Çevre Danışmanlığı tarafından yönetilmesini istiyorsanız Hemen Bizi Arayabilirsiniz

Çevre İzni

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında işletmelerin alması gereken emisyon, gürültü kontrol, deşarj, derin deniz deşarjı ve tehlikeli madde deşarjı hususlarından en az birisini içeren izne Çevre İzni adı verilir.

Çevre Lisansı

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında işletmelerin atıkların toplanması, geri kazandırılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliğe sahip olduğunu gösteren belgeye Çevre Lisansı adı verilir.

Çevre Lisansı sahibi işletmeler;

 • Tehlikeli Atık ve Tehlikesiz Atık,
 • Atık Yağ ve Bitkisel Atık Yağ,
 • Atık Pil ve Akümülatör,
 • Ömrünü Tamamlamış Lastik,
 • Ambalaj Atığı Geri Kazanımı,
 • Atık Yakma ve Birlikte Yakma,
 • İleri Termal İşlem Tesisleri,
 • Düzenli Depolama ve Atık Ara Depolama,
 • Tıbbi Atık Sterilizasyon,
 • Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma,
 • Gemi Geri Dönüşümü,
 • Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Hazırlama,
 • Tanker Temizleme,
 • Hurda Metal – ÖTA İşleme ve ÖTA Geçici Depolama,
 • Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme,
 • Atık Kabul ve PCB Arındırma,

konularında faaliyet göstermek için gerekli olan teknik yeterliliğe sahiptir.

Geçici Faaliyet Belgesi

Çevre İzin Lisans Yönetmeliğine tabi olan işletmelerin Çevre İzni ve Lisansı Başvuru sürecinde çalışmalarını gerçekleştirebilmesi için verilen belgeye Geçici Faaliyet Belgesi (GBF) adı verilir.

Geçici Faaliyet Belgesi (GBF) işletmelerin Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisansı Başvuru süreci tamamlanana kadar çalışmalarının ilgili mevzuata uygun olarak gerçekleştirdiğini belgelemesi için Çevre İzin Lisans Yönetmeliğinin 7. Maddesinin 3. fıkrasına göre belirlenecek süreler için işletmeye verilen belgedir.

Geçici Faaliyet Belgesi (GBF) ilgili Bakanlık tarafından düzenlenen yönetmelik gereği Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisans mevzuatına tabi olan;

 • İşletmeyi veya tesisi çalıştıran,
 • Mülkiyet hakkına sahip olan,
 • Kiralama yetkisi bulunan,
 • Diğer yasal yetkilerle kullanma hakkına sahip olan,

hukuki olarak sorumlu gerçek ya da tüzel kişilerin tamamı bu belgeyi almakla yükümlüdür.

Çevre İzin Belgesi

Alıcı ortamları muhafaza etmek amacıyla ilgili mevzuat kapsamında işletmelere verilen belge Çevre İzin Belgesi olarak adlandırılır. Bununla birlikte yönetmelik kapsamında verilecek Çevre İzin ve Çevre Lisanslarını kapsayan belgeye Çevre İzin Lisans Belgesi denir.

Çevre İzin ve Lisans Belgesi Nasıl Alınır

Çevre İzin veya Çevre İzin ve Lisans Başvurusu yapmak isteyen işletmeler süreci bünyelerinde istihdam ettikleri Çevre Görevlisi, işletme içinde kurdukları Çevre Yönetim Birimi veya ilgili Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Çevre Danışmanlık Firmaları yardımıyla yönetebilirler.

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği EK-1 veya Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği EK-2 listesinde yer alan işletmelerin Çevre İzin veya Çevre İzin ve Lisans başvurusunu alanında uzman bir görevli nezaretinde elektronik imza kullanarak dijital ortamda kolayca yetkili mercilere yapabilirler.

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında EK-1 ve EK-2 de değinilen çalışmaları gerçekleştiren işletmelerin başvuru dosyalarında yönetmeliğin EK-3 kısmında belirtilen bilgi, belge ve raporları sunması gereklidir.

Çevre İzin veya Çevre İzin ve Lisansı alınması için esas teşkil edecek tüm ölçüm ve analizlerin Bakanlığa veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlara yaptırılması gereklidir.

Çevre İzin Lisans Başvurusu

Çevre İzin ve Lisans Başvuru Sürecinde kullanılan uygulama hukuki altyapısını 29 Nisan 2009 tarih ve 27214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikten almaktadır. Önceki dönemlerde konu bazlı (emisyon izni, deşarj izni gibi) ayrı ayrı olarak alınan izin sisteminden günümüzde bütüncül Çevre İzin ve Lisansı uygulamasına geçilmiştir.

Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisans Başvuru sürecinde istenilen tüm belgeler elektronik imza ile imzalanarak sisteme yüklenebilir. Gerekli olan belgelerin formatı belgeyi inceleyen merci tarafından da açılabilecek bir program formatında olmalıdır. Resmi kurumlar tarafından kabul gören formatlar arasında .pdf, .doc, .xls, .rtf, .jpeg, .jpg, .png, .gif gösterilebilir.

Çevre İzin ve Lisansı Alan Firmalar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kamuoyuna açıklanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği EK-1 veya Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği EK-2 listesinde yer alan işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmesi ve herhangi bir cezai işleme maruz kalmaması için Çevre İzin ve Lisans Belgesi alması zorunlu kılınmıştır.

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği EK-1 ve EK-2 listelerinde yer alan işletmeler çalışmaya devam edebilmek için öncelikle Geçici Faaliyet Belgesi almak zorundadır. Geçici Faaliyet Belgesi alan işletmeler belge tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi almak zorundadır.

Çevre İzin Lisans Sorgulama

Çevre İzin ve Lisans Başvurusu sonrası sürecin hangi aşamada olduğu resmi kaynaklardan takip edilebilir. ….. linkini tıklayıp işletme bilgilerinizi girerek başvurunuzun hangi aşamada olduğunu kontrol edebilir Çevre İzin ve Lisans Sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Çevre İzin ve Lisans Belgesi Ücreti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından her yıl Çevre İzin ve Lisans Belgesi Ücreti güncellenmektedir. Sadece Çevre İzin Lisans Belgesi değil Geçici Faaliyet Belgesi, Çevre İzin veya Çevre İzin ve Lisansı Başvurusu, Yenilenmesi ve Güncellenmesi için ödenmesi gereken ücretler Bakanlık tarafından belirlenip resmi sayfada yayınlanmaktadır.

İşletmeler Çevre İzin ve Lisans Belgesi Fiyatı da dahil olmak üzere Geçici Faaliyet Belgesi, Çevre İzin veya Çevre İzin ve Lisansı Başvurusu, Yenilemesi ve Güncellemesi sürecinde ödemesi gereken bedelleri yetkili kurumun Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüklerine yatırır.

Çevre İzin ve Lisansı Vermeye Yetkili Makamlar

Çevre ile etkileşim içerisinde çalışmalar gerçekleştiren ve bu nedenle Çevre Danışmanlığı alması, Çevre İzin ve Lisans Belgesi sahibi olması resmi kurumlar tarafından talep edilen işletmelerin Geçici Faaliyet Belgesi,  Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisansı sahibi olabilmesi için başvurması gereken makamlar;

 • EK-1 listesinde belirtilen işletmeler için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı,
 • EK-2 listesinde belirtilen işletmeler için İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri,

şeklinde belirtilebilir.

Çevre İzin ve Lisans Belgesinin Geçerliliği

Çevre Danışmanlığı Yönetmeliği kapsamında Çevre İzin ve Lisans Belgesi alması gereken ve belge sahibi olan işletmeler bu belgeyi 5 yıl süreyle kullanabilmektedir. Belge geçerlilik süresinin dolmasına 6 ay kala işletme yenileme başvuru yapmalı ve Çevre İzin Lisans Belgesini o dönemin şartlarına uygun olarak güncellemelidir.

Çevre İzin ve Lisans Belgesinin Yenilenmesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmelikler gereği Çevre Danışmanlığı alması gereken işletmeler bu süreçte elde ettikleri Çevre İzin ve Lisans Belgesini 5 yılda bir yenilemekle yükümlüdürler.

Çevre İzin ve Lisans Belgesi Yenilemesi sadece geçerlilik süresi dolduğunda yapılan bir uygulama değildir. Bu belgenin güncellenmesi gereken durumlar arasında;

 • İşletmenin çalışma yerinin değişmesi,
 • İşletmenin çalışma konusunun değişmesi,
 • İşletmenin kullandığı yakıtın veya yakma sisteminin değişmesi,
 • İşletmenin toplam üretim kapasitesinin veya toplam yakma gücünün en az 1/3 oranında artması,

gösterilebilir.

Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisansı almış işletmelerin yukarıda belirtilen durumların herhangi birisini yaşamaları halinde 30 gün içerisinde yenileme sürecini başlatmaları gerekmektedir.

Çevre İzin Ve Lisans Belgesi İptali

Çevre Danışmanlık Hizmeti alması ve Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmesi gereken işletmelerin Çevre İzin ve Lisans koşullarına aykırı çalışmalar gerçekleştirdiğinin tespit edilmesi halinde resmi makamlar tarafından Çevre Kanununun ilgili maddeleri gereğince işletmeye idari yaptırımlar uygulanır.

Eksik veya hatalı görülen uygulamaların Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğine uygun hale getirilmesi için işletmeye 1 yıl süre tanınır. Bu süre içerisinde istenilen geliştirmeleri yerine getirmeyen işletmelerin Çevre İzin ve Lisans Belgesi iptal edilir.

Bununla birlikte yapılan incelemelerde işletmenin faaliyetlerinin insan sağlığına, doğaya, çevreye, yaşam alanlarına ciddi tehlike yarattığı tespit edilmesi halinde süre verilmeksizin Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi iptal edilir. Bu durumu yaşayan işletmelerin çalışmaya başlayabilmesi için Çevre İzin ve Lisansı Başvuru sürecine yeniden başlaması ve işletme adına yeni Geçici Faaliyet Belgesi düzenlenmesi gerekir.

Geçici Faaliyet Belgesi sahibi olmadan faaliyette bulunan işletmeler hakkında 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri uyarınca idari yaptırımlar uygulanır. Yükümlülükleri doğrultusunda yapılacak belgelendirmelerde ve beyanlarında usulsüz, gerçeğe aykırı bilgi ve belge düzenlendiği tespit edilen işletmelere 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri uyarınca idari yaptırımlar uygulanır ve Geçici Faaliyet Belgeleri iptal edilir.

Bu durumdaki işletmelerin 90 gün süresince faaliyetleri durdurulur. İptal edilen başvuruya ait her bir Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisans konusu için 19. Madde uyarınca belirlenen belge bedellerinin 2 katı, tekrarında 4 katı uygulanır. Bu sürecin müteakip tekrarında ise işletmenin çalışmaları 1 yıl süresince durdurulur.

E-Bülten

Sarızeybek Şirketler Grubu bültenlerine ücretsiz abone olabilirsiniz!