Acil Durum Eğitimleri

Anasayfa » Yangın Eğitimleri » Acil Durum Eğitimleri

Temel Acil Durum Eğt.

İleri Acil Durum Eğt.

Temel Afet Bilinci Eğt.

Kurtarma Eğitimi

ACİL DURUM EĞİTİM DAYANAĞI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 18.06.2013 tarih ve 28681 sayılı resmi gazetede yayınlanan İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkındaki Yönetmeliğin, Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi başlıklı 15. Maddesinde;
“(1) Tüm çalışanlar acil durum planları ile arama, kurtarma ve tahliye, yangınla mücadele, ilkyardım konularında görevlendirilen kişiler hakkında bilgilendirilir.
(2) İşe yeni alınan çalışana, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilave olarak acil durum planları ile ilgili bilgilendirme yapılır.
(3) Acil durum konularıyla ilgili özel olarak görevlendirilenler, yürütecekleri faaliyetler ile ilgili özel olarak eğitilir. 11 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca görevlendirilen çalışanlara, eğitimlerin işyerinde iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi tarafından verilmesi halinde, bu durum işveren ile eğitim verenlerce imzalanarak belgelendirilir”.
Ayrıca 19.12.2007 tarihinde 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Binaların Yangında Korunması Hakkında Yönetmelik işletmelerin Acil Durum Ekiplerinin oluşturularak bunlara eğitim ve uygulamalı tatbikatların senede en az 1 kez yapılacağını öngörmektedir.

Bu çerçeve de eğitim merkezimiz her türlü acil durum, afet ve sivil savunmanın gerektirdiği diğer olağan dışı durumlara hazırlıklı olma maksadıyla acil durum eğitimi faaliyetleri düzenlemektedir.

ACİL DURUM EĞİTİMLERİ MAKSADI
• ADYP (Acil Durum Yönetim Planı) mevcut olmayan tesisler için ülkemiz şartlarına ve yönetmeliklerine göre özelleştirilmiş ADYP hazırlanması,
• ADYP mevcut olan tesisler için, ülkemiz yönetmeliklerine ve tesisin özel şartlarına göre kontrolü ve uygunluğunun sağlanması,
• ADYP’nin tüm tesis personeline ve Acil Durum Yönetim Planında görevli ekiplere teorik ve uygulamalı olarak öğretilmesi.

ACİL DURUM PLANI HAZIRLAMA
Amaç : İşletmeler için acil durum yaratacak olayalrın belirlenmesi, bu acil durumlara karşı işletme için Acil Durum Planı hazırlanması, bu planın çalışanlara ve ekiplere anlatılarak uygulamalı tatbikatlar yapmak

Eğitime Katılacaklar: İşletme tarafından görevlendirilen acil durum yöneticisi ve grup üyeleri.

Uygulama Eğitimi: Çalışmalar için firma profili belirleme temel hazırlıklar ve acil durum planının hazırlanması, planının acil durum yöneticisi ve grup üyeleriyle değerlendirilmesi planın eğitimi ve tatbikat uygulaması.

KAPSAM
• Acil durum tanımı ve kapsamı
• Acil durum örgütlenmesi
• Acil durum yönetim merkezinin oluşturulması
• Görev, yetki ve sorumluluklar
• Eylem planları
• Tahliye ve toplanma yöntemi
• Haberleşme ve iletişim yöntemi
• Acil durum senaryolarının hazırlanması
• Faaaliyetin durdurulması ve başlatılması

Detaylı bilgi: www.AcilDurumEgitimleri.com

E-Bülten

Sarızeybek Eğitim Grubu bültenlerine ücretsiz abone olabilirsiniz!