ADR Muafiyet Raporu

ADR Muafiyet Raporu

Anasayfa » TMGDK Hizmetleri » ADR Muafiyet Raporu

Tehlikeli maddelerle faaliyet gösteren işletmelerin, 03/08/2017 tarih ve 63089 sayılı olur ile yürürlüğe giren TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE ’nin 5. Maddesine göre; Yönetmelik kapsamındaki tehlikeli maddelerden bir takvim yılı içerisinde net 50 ton ve üstü miktarlarda işlem yapan; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner/taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmeler, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar. Yine aynı maddenin 2. Fıkrasında; “Sınıf 1, Sınıf 6 ve Sınıf 7 kapsamındaki tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmeler, herhangi bir işlem miktarına bağlı olmaksızın, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar” ibaresi yer almaktadır.

Yukarıdaki maddelere istinaden yıllık 50 ton işlem limitinin belirlenmesinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle, 18.07.2017 tarih ve 58352 sayılı olur ile yürürlüğe giren Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi Hakkında Yönerge’nin 12. Maddesinin 7. Fıkrasına göre: “İşletmeler, TMFB kapsamında yapılması gereken iş ve işlemlerinin TMFB ve/veya TMGD muafiyeti içermesi durumunda, faaliyette bulunduğu bölge müdürlüğünün yetki alanındaki her hangi bir TMGDK’dan yılda bir muafiyet durumunu belirten rapor almak zorundadır.”

Bu bağlamda T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yetkili kurumu Sarızeybek TMGDK tarafından verilecek olan ADR Muafiyet Raporu ile ilgili bölgenin genel müdürlüğüne başvuru yapmanız durumunda şirket özellikleriniz ve kullandığınız tehlikeli maddelere göre TMGD bulundurma zorunluluğundan muaf olmanız mümkün. Gecikmeden ADR Muafiyet Raporunu almak için Bize Ulaşın.

 

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yetkili kurumu Sarızeybek TMGDK tarafından verilecek olan ADR Muafiyet Raporu ile ilgili bölgenin genel müdürlüğüne başvuru yapmanız durumunda şirket özellikleriniz ve kullandığınız tehlikeli maddelere göre TMGD bulundurma zorunluluğundan muaf olmanız mümkündür.

Gecikmeden ADR Muafiyet Raporunu Almak İçin Hemen Bize Ulaşın.
Tehlikeli maddelerle faaliyet gösteren işletmelerin, 03/08/2017 tarih ve 63089 sayılı olur ile yürürlüğe giren Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge’nin 5. Maddesine göre; Yönetmelik kapsamındaki tehlikeli maddelerden bir takvim yılı içerisinde net 50 ton ve üstü miktarlarda işlem yapan; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner/taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmeler, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar.

Yine aynı maddenin 2. Fıkrasında; “Sınıf 1, Sınıf 6 ve Sınıf 7 kapsamındaki tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmeler, herhangi bir işlem miktarına bağlı olmaksızın, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar” ibaresi yer almaktadır.

Yukarıdaki maddelere istinaden yıllık 50 ton işlem limitinin belirlenmesinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle, 18.07.2017 tarih ve 58352 sayılı olur ile yürürlüğe giren Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi Hakkında Yönerge’nin 12. Maddesinin 7. Fıkrasına göre: “İşletmeler, TMFB kapsamında yapılması gereken iş ve işlemlerinin TMFB ve/veya TMGD muafiyeti içermesi durumunda, faaliyette bulunduğu bölge müdürlüğünün yetki alanındaki her hangi bir TMGDK’dan yılda bir(her yılın ilk ayı muafiyet durumunu belirten rapor almak zorundadır.”
- Tehlikeli maddelerin denizyoluyla taşınması Hakkında Yönetmelik Kapsamında tehlikeli madde uygunluk belgesi sahibi kıyı işletmeleri
- ADR sınıf 6.2 ‘ye tabi bulaşıcı maddeler ile iştigal eden ve EK-4 de yer alan gerçek veya Tüzel kişilerin dışında kalan işletmeler
- Tehlikeli maddeyi üretiminde kullanmayan ve satışa konu etmeyen nihai tüketici durumundaki işletmeler
- Ana hizmet konusu bu yönergenin birinci maddesinde belirtilen faaliyetlerden biri olmayan, bununla birlikte yaptığı iş ve işlemler sonucu tehlikeli madde kapsamına giren atık oluşturan işletmeler TMFB almak zorunda değildir.
ADR, 30 Eylül 1957 tarihinde Cenevre’de Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Sekreterliği (UNECE) himayesinde hazırlanarak 29 Ocak 1968 tarihinde yürürlüğe giren, tehlikeli maddelerin insan sağlığına ve çevreye zarar vermeden, güvenli ve düzenli bir şekilde kamuya açık karayolları ile taşınması amacıyla taşımacılık kural ve standartlarını belirleyen bir anlaşmadır.

ADR kısaltması, anlaşmanın Fransızca adı olan Accord Européen Relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par R ute dan gelmekle birlikte Türkçeye Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması olarak çevrilmektedir.
ADR Bölüm 9 kapsamında, Tank ile tehlikeli madde taşımacılığı ve/veya Patlayıcı madde taşımacılığı yapan araç sahiplerinin almakla yükümlü oldukları belgedir. Geçerlilik süresi 1 yıl olan bu belge yapılan yıllık teknik muayenenin uygun olarak sonuçlanmasıyla yenilenir.
Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan ambalajlar ADR Bölüm 6.1, 6.5 ve 6.6 da belirtilen üretim standartlarına uygun olmalıdır. Standartlara uygunluğu yetkili mercilerce onaylanan ambalajlara UN onaylı ambalaj adı verilmektedir. Bu ambalajlar ambalajın tehlikeli malları içermek için uygun olduğunu ifade eden UN Ambalaj Kodu ile işaretlenmektedir.
Uluslararası standartlara göre tehlikeli maddenin sınıfını belirten ve bu tip yük taşıyan tüm araçlarda bulunması gereken etiketler en az 10 cm x 10 cm ölçülerinde olmalıdır. Can ve mal emniyeti açısından ayrı ayrı özellikler arz eden dokuz ayrı tehlikeli madde sınıfı, uluslararası etiket ve kod işaretlerine göre işaretlemeler ADR bölüm 5.2 ‘deki tanımlara göre gerçekleştirilir.
Tehlikeli maddelerin taşınması sürecinde, taşımaya konu olan tehlikeli maddelerin UN numarası, miktarı, paketleme grubu, tünel kısıtlama kodu ile bu maddelerin alıcısı ve gönderenine ait bilgileri içeren belgedir.
Tehlikeli maddelerin taşıması esnasında oluşabilecek kaza veya acil durumlarda alınacak tedbirler, tehlikeli malların sınıflarına göre tehlike özellikleri ile ortaya çıkan koşullara ilişkin eylemler ile acil durum eylemlerinin yürütülmesi için kişisel ve genel koruyucu donanımlar hakkında bilgilerin yazılı olduğu belgedir.
Taşıma ünitelerinde bulunması gereken teçhizatlar; her araç için, tekerleğin çapı ve taşıtın azami kütlesine uygun büyüklükte en az bir takoz, iki adet kendi başına durabilen ikaz işareti, göz durulama sıvısıdır. İlaveten her bir araç personeli için, bir uyarı yeleği (EN 471 standardında açıklandığı şekilde), kıvılcım çıkarabilecek metal bir yüzeyi bulunmayan (ex-proof) portatif aydınlatma aparatı, bir çift koruyucu eldiven ve göz koruyucu donanımdır.

Bazı sınıflar için gereken ilave koruyucu teçhizatlar ise, araç personelinden her bir kişi için bir acil durum maskesi, kürek, kanalizasyon örtüsü ve toplama kabıdır. Araçların maksimum izin verilen brüt kütlesine göre yeterli sayıda ve kapasitede yangın söndürme cihazları bulunmalıdır.
Ciddi sonuçlara neden olabilecek tehlikeli malların taşımasına dahil olan taşıyıcılar, gönderenler ve diğer taraflar taşıma öncesinde, esnasında veya sonrasında meydana gelebilecek güvenlik risklerini belirleyerek gerekli önlemleri uygulamak ve oluşabilecek olumsuz durumlara müdahale etmek amacıyla bir emniyet planı belirlemelidir.
Belirlenen emniyet planı; güvenlik ile ilgili sorumluluk dağılımını, ilgili tehlikeli malların kayıtlarını, güvenlik risklerini ve tehlikeli malların araçta,tankta veya konteynerde tutulması, araçlar arası taşıma veya aktarım sırasında geçici depolama dahil olmak üzere mevcut işlemleri içermelidir.
ADR eğitimi, tehlikeli maddelerin türleri, yapıları, acil durumda yapılması gerekenler, ulusal ve uluslararası mevzuatlar uyarınca uyulması gereken kurallar ve işletmenin yükümlülüklerinin anlatıldığı, ilgili tüm personelin alması gereken eğitimdir. Eğitim katılım tutanakları ve yapılan değerlendirme sınavlarının arşivlenmesi gerekmektedir.

E-Bülten

Sarızeybek Eğitim Grubu bültenlerine ücretsiz abone olabilirsiniz!