İş Yeri Hekimliği Hizmeti

İş Yeri Hekimliği Hizmeti

Anasayfa » OSGB Hizmetleri » İş Yeri Hekimliği Hizmeti

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNA GÖRE;

01-50 arası çalışanı olan firmalarda; “Tehlikeli” ve “Çok Tehlikeli” sınıfta yer alan tüm iş yerlerine  01 Ocak 2014 tarihinden itibaren iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi bulundurma zorunluluğu getirilmiştir. “Az Tehlikeli”  sınıfta yer alan tüm iş yerlerinde  ise 01 Temmuz 2016 tarihinden itibaren iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi bulundurma zorunluluğu getirilmiştir.

50 ve üzeri çalışanı olan firmalarda; Tehlike sınıfı fark etmeksizin “Az Tehlikeli” “Tehlikeli” ve “Çok Tehlikeli” sınıfta yer alan tüm iş yerlerine 01 Ocak 2013 tarihinden itibaren iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi bulundurma zorunluluğu getirilmiştir.

Bu bağlamda Sarızeybek Osgb bünyesinde çalışan İş Yeri Hekimlerimizin Görevleri ise şu şekildedir;

İş Yeri Hekimlerinin Temel Görevleri;

  • İşe giriş esnasında, çalışanın uygun işe yerleştirilmesinin sağlanması, sağlık tehlikeleri açısından uygun çalışanların belirlenmesi ve işe yeni başlayanların sağlıklı, güvenli ve mevzuata uygun çalışma koşullarında çalışmasının sağlanması,
  • İşin yapısı ve doğal süreci esnasında, kullanılan maddelerden ve/veya mekanlardan kaynaklanan sebepler nedeniyle çalışanlarda meydana gelebilecek meslek hastalıklarının, henüz etkileşim olmadan ortaya çıkması amacıyla periyodik tahlil, tetkik ve muayenelerinin yapılması,
  • Hem işe giriş hem de periyodik kontrol ve muayenelerinin ve sürekli izlenmesinin yapılandırılabilmesi için işletmenin bütününde sağlık ve güvenlik risklerinin belirlenmesi ve sağlık risklerinin değerlendirilmesi amacıyla sürekli gözlem ve incelemeler yapılması,
  • İş yeri ortamı ve zararlılarla ilgili ölçüm ve analizlerin planlanması, sonuçların değerlendirilmesi ve sürekli takibi,
  • İşe giriş ve periyodik muayeneleri, ayaktan tanı ve tedavi hizmetleri, iş yeri ortamı gözlem ve analizleri vs. faaliyetler nedeniyle elde edilen verilerin analizi, kayıt ve istatistiksel değerlendirme yöntem ve araçlarını kullanarak iş sağlığı sorunlarının sıklık ve yaygınlıklarının tanımlanması,
  • Çalışanlara; iş yerindeki olası sağlık zararlarından korunma, güvensiz davranışlardan kaçınma ve sağlığın olumlu yönde geliştirilmesi amacıyla gerekli bilgi ve becerilerinin kazandırılması,
  • Çalışanların işletme dışında ki hayatlarına yönelik gerekli bilgilerin sağlanması, kimi özel sorunların tanımlanması ve gerektiğinde araştırmalar yapılması,
  • Yürütülen iş yeri sağlık hizmetlerinin miktar ve kapsamının, koruyucu-önleyici hekimlik faaliyetlerinin bulgularıyla, sonuçlarının işletme yönetimine ve yasal gereksinimlere uygun olarak bölge çalışma müdürlüklerine raporlanması.

İşe Giriş Muayenelerinin Yapılması ve Tamamlanması

  • İş yeri hekimlerimiz işe giren her işçiye oluşturdukları prosedürlere göre gerekli muayeneleri yapar ve işe uygunluklarını belgelerler.

Yapılan işlere göre belirlenen periyotlarda işçilerin periyodik muayenelerini yaparak mesleki hastalıklarına yönelik gerekli sağlık gözetimlerini yaparlar.
Hassas risk grupları, meslek hastalığı tanısı veya şüphesi olanlar, kronik hastalığı olanlar, madde bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi işçilerin, uygun işe yerleştirilmeleri için gerekli koruyucu sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlerler.
Gerektiğinde Portör Muayenelerini yapılmasını ve tamamlanmasını sağlarlar.
Başkalarına mikrop bulaştırarak hastalanmalarına yol açabilecek mikropları barındıran ya da taşıyan sağlıklı kimseye Portör denir. 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 126. maddelerindeki hükümlerle,gıda üretim yerleri ve sıhhi müesseselerde çalışanların bulaşıcı hastalık taşıyıcılığı yönünden her 3 ayda 1 muayene olma ve sıhhi rapor alma mecburiyeti getirilmiştir.Portör muayenesine esas laboratuvar tetkikleri; Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2005/9 sayılı genelgesi gereğince şunlardır:
– Gaita Kültürü (Salmonella ve Shigella yönünden, en az yılda 1)
– Dışkının mikroskobik incelenmesi (E. histoltica kistleri,Giardia Lamblia kistleri ve Helmint yumurtaları yönünden,en az 6 ayda 1)
– Boğaz ve burun kültürü (S. aureus yönünden,en az yılda 1)
– El kültürü (Yılda 1)
– Hepatit B aşısı
İşe yeni başlayanlara ve çalışanlara, yaptıkları işi göz önüne alarak (yüksekte çalışma ve bunun gibi) alt kısımda örnekleri verilmiş sağlık taraması, tahlil ve tetkik yaptırırlar.
– Akciğer Grafisi
– Odiometri (İşitme Testi)
– Solunum Fonksiyon Testi (SFT)
– Portör Muayenesi
– Aşılar
– Laboratuvar hizmetleri;
1. İşe giriş,
2. kan,
3. idrar,
4. şeker,
5. hormon,
5. eliza,
6. alerji ve diğer numune tahlilleri,
7. check-up,
8. kanda ağır metal,

Poliklinik Hizmetleri Hastanın sağlık hizmeti gereksiniminin (muayene, tahlil, tedavi, gözlem, enjeksiyon, pansuman, aşılama, tıbbi uygunluk raporları vb.) olabildiği ölçüde, bulunduğu yerde karşılanması prensibiyle çalışılmaktadır.
Sunulan bu hizmet uluslararası kabul görmüş klinik göstergeleri ile ölçülmekte, ve kalite kriterlerimiz doğrultusunda sonuçlar takip edilmekte ve kliniklerimizde hizmet sunan tüm personelimiz bu sonuçlardan elde edilen verilerle kurum içi eğitimler ile desteklenerek hep daha iyiye ulaşmaya çalışılmaktadır.
Mobil Sağlık Hizmetleri Mobil tarama araçlarıyla işletmeler, okullar gibi yoğun yaşam alanlarında, yerinde tetkik ve tarama hizmetleri verilmektedir.

Sağlık ve Güvenlik Planı / Dokümanı

Yapı ve madencilik işlerinde, yürütülen faaliyetleri dikkate alıp;
Çalışanların toprak altında kalma, bataklıkta batma ve yüksekten düşme,
Kimyasal ve biyolojik maddelerle çalışmalarda,
Radyasyon içeren çalışmalarda,
Yüksek gerilim hatları yakınlarındaki çalışmalarda,
Kuyu yeraltı kazıları ve tünel işlerinde,
Hava beslemeli sistem kullanan dalgıçların yaptığı işlerde,
Basınçlı keson içinde yapılan işlerde,
Patlayıcı madde kullanımı gerektiren işlerde,
Ağır prefabrike elemanların montaj ve söküm işlerinde,
riskler değerlendirilerek, çalışanların sağlık ve güvenliğini korumayı hedefleyen kuralların bulunduğu, Sağlık ve Güvenlik Planı / Dokümanı hazırlanır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında çalışanlara verilecek eğitim, iş yerinin faaliyet alanına göre aşağıdaki ve benzeri konulardan seçilir;
Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları,
İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve iş yerindeki riskler,
Kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler,
İş yerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma,
Kişisel koruyucu alet kullanımı,
Ekranlı ekipmanlarla çalışma,
Uyarı işaretleri,
Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler,
Temizlik ve düzen,
Yangın olayı ve yangından korunma,
Termal konfor şartları,
Ergonomi,
Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
İlk yardım, kurtarma.

 

Türkiye’deki tıp fakültelerinden ya da yurt dışındaki tıp fakültelerinden mezun olup, YÖK’ten denkliğini almış ve diploması Sağlık Bakanlığı’nca onaylanmış hekimler katılabilir.
İş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve diğer sağlık personelinin eğitimlerini vermek üzere Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından kurulan müesseseler bu eğitimleri verebilir.
01-50 arası çalışanı olan firmalarda; Tehlikeli ve Çok Tehlikeli sınıfta yer alan tüm iş yerlerine 01 Ocak 2014 tarihinden itibaren iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi bulundurma zorunluluğu getirilmiştir. Az Tehlikeli sınıfta yer alan tüm iş yerlerinde ise 01 Temmuz 2016 tarihinden itibaren iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi bulundurma zorunluluğu getirilmiştir.

50 ve üzeri çalışanı olan firmalarda; Tehlike sınıfı fark etmeksizin Az Tehlikeli Tehlikeli ve Çok Tehlikeli sınıfta yer alan tüm iş yerlerine 01 Ocak 2013 tarihinden itibaren iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi bulundurma zorunluluğu getirilmiştir.
SARIZEYBEK OSGB bünyesinde çalışan İş Yeri Hekimlerimizin Görevleri ise şu şekildedir;

a) İş Yeri Hekimlerinin Temel Görevleri;

• İşe giriş esnasında, çalışanın uygun işe yerleştirilmesinin sağlanması, sağlık tehlikeleri açısından uygun çalışanların belirlenmesi ve işe yeni başlayanların sağlıklı, güvenli ve mevzuata uygun çalışma koşullarında çalışmasının sağlanması,
• İşin yapısı ve doğal süreci esnasında, kullanılan maddelerden ve/veya mekanlardan kaynaklanan sebepler nedeniyle çalışanlarda meydana gelebilecek meslek hastalıklarının, henüz etkileşim olmadan ortaya çıkması amacıyla periyodik tahlil, tetkik ve muayenelerinin yapılması,
• Hem işe giriş hem de periyodik kontrol ve muayenelerinin ve sürekli izlenmesinin yapılandırılabilmesi için işletmenin bütününde sağlık ve güvenlik risklerinin belirlenmesi ve sağlık risklerinin değerlendirilmesi amacıyla sürekli gözlem ve incelemeler yapılması,
• İş yeri ortamı ve zararlılarla ilgili ölçüm ve analizlerin planlanması, sonuçların değerlendirilmesi ve sürekli takibi,
• İşe giriş ve periyodik muayeneleri, ayaktan tanı ve tedavi hizmetleri, iş yeri ortamı gözlem ve analizleri vs. faaliyetler nedeniyle elde edilen verilerin analizi, kayıt ve istatistiksel değerlendirme yöntem ve araçlarını kullanarak iş sağlığı sorunlarının sıklık ve yaygınlıklarının tanımlanması,
• Çalışanlara; iş yerindeki olası sağlık zararlarından korunma, güvensiz davranışlardan kaçınma ve sağlığın olumlu yönde geliştirilmesi amacıyla gerekli bilgi ve becerilerinin kazandırılması,
• Çalışanların işletme dışında ki hayatlarına yönelik gerekli bilgilerin sağlanması, kimi özel sorunların tanımlanması ve gerektiğinde araştırmalar yapılması,
• Yürütülen iş yeri sağlık hizmetlerinin miktar ve kapsamının, koruyucu-önleyici hekimlik faaliyetlerinin bulgularıyla, sonuçlarının işletme yönetimine ve yasal gereksinimlere uygun olarak bölge çalışma müdürlüklerine raporlanmasıdır.

b) İşe Giriş Muayenelerinin Yapılması ve Tamamlanması;

• İş yeri hekimlerimiz işe giren her işçiye oluşturdukları prosedürlere göre gerekli muayeneleri yapar ve işe uygunluklarını belgelerler.
• Yapılan işlere göre belirlenen periyotlarda işçilerin periyodik muayenelerini yaparak mesleki hastalıklarına yönelik gerekli sağlık gözetimlerini yaparlar.
• Hassas risk grupları, meslek hastalığı tanısı veya şüphesi olanlar, kronik hastalığı olanlar, madde bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi işçilerin, uygun işe yerleştirilmeleri için gerekli koruyucu sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlerler.
• Gerektiğinde Portör Muayenelerini yapılmasını ve tamamlanmasını sağlarlar.
Yapı ve madencilik işlerinde yürütülen faaliyetleri dikkate alıp, aşağıda belirtilen işlerde çalışan personeller için riskler değerlendirilerek çalışanların sağlık ve güvenliğini korumayı hedefleyen kuralların bulunduğu Sağlık ve Güvenlik Planı / Dokümanı hazırlanır.

- Çalışanların toprak altında kalma, bataklıkta batma ve yüksekten düşme,
- Kimyasal ve biyolojik maddelerle çalışmalarda,
- Radyasyon içeren çalışmalarda,
- Yüksek gerilim hatları yakınlarındaki çalışmalarda,
- Kuyu yeraltı kazıları ve tünel işlerinde,
- Hava beslemeli sistem kullanan dalgıçların yaptığı işlerde,
- Basınçlı keson içinde yapılan işlerde,
- Patlayıcı madde kullanımı gerektiren işlerde,
- Ağır prefabrike elemanların montaj ve söküm işlerinde hazırlanır.
İşyeri Hekimliği belgesi sahibi olan kişilerin, belgelerini aldıkları tarihten itibaren beş yıllık aralıklarla eğitim kurumları tarafından düzenlenecek yenileme eğitim programlarına katılması zorunludur. Bu eğitimin süresi 30 saatten az olamaz.
Yönetmelikte de belirtildiği gibi, 16.12.2003 tarihinden önce TTB tarafından, bu tarihten sonra da bakanlığın verdiği işyeri hekimliği sertifikaları geçerlidir.
Eğitim programlarını tamamlayan adayların sınavları bakanlıkça yapılır veya yaptırılır.
Sınavlar genel müdürlüğün belirlediği sayıda (yılda 2 ya da 3 kez) yapılır.
İş güvenliği uzmanlığı belgesi; iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar, teknik eleman veya iş sağlığı ve güvenliği programı mezunlarına Genel Müdürlükçe verilir.

İşyeri hekimliği belgesi; işyeri hekimliği eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda başarılı olan hekimlere Genel Müdürlükçe verilir.

Katılım belgesi ile işyeri hekimliği ya da iş güvenliği uzmanlığı yapılamaz.
Sınav soruları, genel müdürlük tarafından seçilen akademisyenlerden oluşan eğitim ve sınav komisyonu tarafından hazırlanır, sınavın uygulamasını yapan Milli Eğitim Bakanlığı’na teslim edilir.
Bakanlıkça ilan edilen müfredat programı ile anlatılan konulardan çıkmaktadır.
Adayların, teorik eğitimin en az %90’ına ve uygulamalı eğitimin tamamına katılımı zorunludur.
Eğitim kurumu ve katılımcı birlikte belirlemektedir.
Uygulamalı eğitimler; iş güvenliği uzmanları için en az bir iş güvenliği uzmanının(İş güvenliği uzmanının sertifika sınıfı aranmamaktadır).

İşyeri hekimleri için en az bir işyeri hekiminin görevlendirilmiş olduğu işyerlerinde yapılır.

Eğitim programının uygulama kısmı 40 saatten az olamaz.
Sınavlarda 100 puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılır.
İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi veya diğer sağlık personeli belgesi sahibi olan kişilerin, belgelerini aldıkları tarihten itibaren beş yıllık aralıklarla eğitim kurumları tarafından düzenlenecek yenileme eğitim programlarına katılması zorunludur.

Yenileme eğitimlerine katıldıktan sonra eğitim kurumunun verdiği belge ile bakanlığa başvurulduktan sonra ilgili ücret yatırılır. Bu işlemlerden sonra geçerli belgelere bakanlıkça vize yapılır.
İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi veya diğer sağlık personeli belgesi sahibi olan kişilerin, belgelerini aldıkları tarihten itibaren beş yıllık aralıklarla eğitim kurumları tarafından düzenlenecek yenileme eğitim programlarına katılması zorunludur.

Yani, sadece yenileme eğitimi zorunludur. Tekrar sınava girilmeyecektir.
Adaylar, en son katıldıkları eğitimin tarihinden itibaren üç yıl içinde en fazla iki defa ilgili sınavlara katılabilir. Bu sınavlarda başarılı olamayan veya eğitimin tarihinden üç yıl içinde sınava katılmayan adaylar yeniden eğitim programına katılmak zorundadır.
Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir.
16.12.2003 tarihinden önce TTB tarafından verilen işyeri hekimliği belgeleri geçerlidir. 16.12.2003 tarihinden sonra TTB tarafından verilen işyeri hekimliği belgeleri ise 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Geçici Madde 5’e göre mevcut işyeri hekimliği sertifikalarını bu Kanunun yayımından itibaren bir yıl içinde Bakanlıkça düzenlenecek belge ile değiştirmeleri şartıyla geçerlidir.

E-Bülten

Sarızeybek Şirketler Grubu bültenlerine ücretsiz abone olabilirsiniz!