Danışmanlık Hizmetleri

Anasayfa » OSGB Hizmetleri » Danışmanlık Hizmetleri

DANIŞMANLIK HİZMETİ

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kendi bünyesinde kadrolu iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi personeli ile sağlayan firmalara veya Osgb firmalardan hizmet alan firmalara; İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini mevzuata uygun ve en sağlıklı işleyişle devam ettirebilmeleri için yönetici kadromuz ve emekli iş müfettişlerimiz ile ileri seviye danışmanlık ve raporlama hizmeti vermekteyiz.

İŞ YERİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASI VE RAPORLANMASI

6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanununa göre 01 Ocak 2013 tarihinden itibaren tüm iş yerlerinde “iş yeri risk değerlendirmesi” yaptırılması zorunlu kılınmıştır.İş yeri risk değerlendirmesi yaptırmayanlara ise 2013 Ocak ayından başlamak üzere her ay için para cezası kesilecektir. Cezalar denetimin yapılıp iş yeri risk değerlendirmesinin yapılmadığının saptandığı ay, yasanın yürürlüğe girdiği 2013 Ocak ayından itibaren geçmişe dönük her ay için kesilecektir.İş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi ve kontrol tedbirlerinin alınması amacıyla yapılması gerekli çalışmalar olarak tanımlanan İş Yeri Risk Analizi ve Acil Durum Planını tüm iş yerlerinin mevzuata uygun şekilde hazırlaması gerekmektedir.İş yerlerinde iş yeri risk analizi ve Acil durum planı Formu doldurmak, sorumluların yükümlülüklerini ortadan kaldırmamaktadır.Gerekli önlemlerin alınması hayati önem taşımaktadır.
İş Yeri Risk Değerlendirmelerinin; az tehlikeli iş yerleri için 6, tehlikeli sınıfına giren iş yerleri için 4, çok tehlikeli iş yerlerinde ise 2 yılda bir yenilenmesi gerekmektedir.
İş yerinize yönelik “İş yeri Risk Değerlendirmesi (Analizi)“ni Kurumumuzun T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sertifikalandırılmış İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanlarına yaptırmak için kurumumuzun (0232) 489 43 34 (pbx) – 0544 489 43 34 numaralı telefonlarımızdan irtibata geçebilirsiniz.
Önemli Uyarı: Uygunsuz veya doğru tanımlanmamış iş yeri risk analizi, işverenlerin yükümlülüklerini ortadan kaldırmadığı gibi idari para cezası ile cezalandırılmaktadır.Bu cezaya ilişkin örnek tebligat için lütfen tıklayınız.

ACİL DURUM EYLEM PLANI HAZIRLANMASI VE TATBİKÎ

İş yerindeki çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ve çevre şartlarını dikkate alıp;
Olması muhtemel acil durumları değerlendirerek,
Çalışanları ve çalışma çevresini etkileyebilecek tüm olası acil durumları belirleyerek,
Meydana gelebilecek acil durumların etkilerini önleyici ve sınırlayıcı tedbirler alarak,
Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli ortam ölçümlerinin yaptırılması sağlanarak,
Koruma, kurtarma, söndürme ve ilk yardım konularında iş yerinin durumuna göre, çalışanlara eğitim verilerek,
Acil durumlara hazırlanmak maksadıyla tatbikatlar yaparak,
Öncelikle çalışanın sağlığını ve güvenliğini daha sonra çevreyi koruyan acil durum eylem planı hazırlamaktayız.

PATLAMADAN KORUNMA PLANI HAZIRLANMASI VE TATBİKÎ

1 Temmuz 2003 tarihi itibariyle tek bir yasa ve standartta tabi tutulmuştur. ATEX (Atmospheres Explosives) 100a tabir edilen yeni Avrupa parlamentosu talimatları uygun hazırlanmalıdır.
Ülkemizde 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren ve patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan iş yerlerinde uygulanır.
30 Nisan 2013 resmi gazetede yayınlanan çalışanların patlayıcı ortamların tehlikesinden korunması hakkında yönetmelik kapsamında uygulanır.
1/4/2011 tarihli ve 27892 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2009/142/AT) kapsamında yer alan cihazların kullanılması kapsamında uygulanır.
TSE 60079-10-1:2009 Patlayıcı ortamlar bölüm 10:1 tehlikeli bölgelerin sınıflandırılması-patlayıcı gaz atmosferler standartı kapsamında uygulanır.
Patlamadan Korunma ile Parlayıcı ve Patlayıcılardan Direktifi Yönetmeliği ve yönetmelik eklerinin firmanızda uygulanması ve yönetmeliğin öngördüğü belgeler uygulanır.

”İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği”ne uygun risk değerlendirmesi çalışmalarını yaparken, patlayıcı ortamdan kaynaklanan özel risklerin değerlendirilmesinde aşağıdaki hususları dikkate alırız.
a) Patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı,
b) Statik elektrik de dahil tutuşturucu kaynakların bulunma, aktif ve tehlikeli hale gelme ihtimalleri,
c) İş yerinde bulunan tesis, kullanılan maddeler proseslerle bunların muhtemel karşılıklı etkileşimleri,
d) Olabilecek patlama etkisinin büyüklüğü,
Parlama veya patlama riski değerlendirilirken patlayıcı ortamların oluşabileceği yerlere açık olan veya açılabilen yerler de dikkate alınarak bir bütün olarak değerlendiririz.

Patlamaların önlenmesi ve bunlardan korunmayı sağlamak amacıyla işveren, aşağıda belirtilen temel ilkelere ve verilen öncelik sırasına uyarak, yapılan işlemlerin doğasına uygun olan teknik ve organizasyona yönelik önlemleri almakla mükelleftir.
a) Patlayıcı ortam oluşmasını önlemek,
b) Yapılan işlemlerin doğası gereği patlayıcı ortam oluşmasının önlenmesi mümkün değilse patlayıcı ortamın tutuşmasını önlemek,
c) İşçilerin sağlık ve güvenliklerini sağlayacak şekilde patlamanın zararlı etkilerini azaltacak önlemleri almak.

Bu önlemler, gerektiğinde patlamanın yayılmasını önleyecek tedbirlerle birlikte alınacaktır. Alınan bu tedbirler düzenli aralıklarla ve iş yerindeki önemli değişikliklerden sonra yeniden gözden geçirilecektir.

Patlama riski, patlayıcı ortamların oluşabileceği yerlere açık olan veya açılabilen diğer yerler de dikkate alınarak bir bütün olarak değerlendirilecektir.
Patlamadan korunma dokümanı, işin başlamasından önce hazırlanır ve iş yerinde, iş ekipmanında veya organizasyonunda önemli değişiklik, genişleme veya tadilat yapıldığında yeniden gözden geçirilerek güncelleştirilir. İşveren, yürürlükteki mevzuata göre hazırladığı patlama risk değerlendirmesini, dokümanları ve benzeri diğer raporları birlikte ele alabilir.
Nihayetinde, “Patlamadan Korunma Dokümanı” öncelikle tesisin, proseslerin ve kullanılan ekipmanların tanıtılması, patlamaların önlenmesi ve patlamadan korunma, patlama riskinin değerlendirilmesi, patlayıcı ortamların sınıflandırılması, iş ekipmanlarının seçilmesi, vb. konularda yapılanlara bir sistem dahilinde bakılmasını ve alınan tedbirlerin takip edilmesi ile gözden geçirilmesinde kolaylık sağlayacaktır.

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI HAZIRLANMA SÜRECİ
1. Fizibilite raporunun çıkartılması
2. Teknik ölçümler
3. Proses şartları ve akış şeması
4. Kimyasal Maddelerin Özellikleri
5. Patlama Riskinin Değerlendirilmesi
6. Tutuşturucu Kaynaklar
7. Havalandırma Özellikleri
8. Tehlikeli Bölgelerin Sınıflandırılması
9. Elektriksel Teçhizatın Önerilmesi
10.Patlayıcı ortam Oluşmasını Önleme
11.Patlamanın Etkisinin Azaltılması
12.Depolama matrisi
13.Hesaplamalar
14.Teknik ve proses önlemleri

Başlıkları içeren “Patlamadan Korunma Dokümanı” hazırlanmaktayız.

E-Bülten

Sarızeybek Eğitim Grubu bültenlerine ücretsiz abone olabilirsiniz!