İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Kanunlar ve Yönetmelikler

Anasayfa » Genel » İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Kanunlar ve Yönetmelikler

İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Mevzuatlar

 YASALAR
 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
 • 4857 Sayılı İş Kanunu
 • 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
 • Basın İş Kanunu
 • Deniz İş Kanunu
 • Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
 • Çıraklık ve Mesleki Eğitimi Kanunu
 • Büyükşehir Belediyesi Kanunu
 • İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun
 • Türk Ceza Kanunu
 • Borçlar Yasası
 • İş Mahkemeleri Kanunu
 • 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu
 • Hafta Tatili Kanunu
 • Öğle Dinlenmesi Kanunu
 • Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun
 • Sendikalar Kanunu
 • Türk Soylu Yabancıların Çalıştırılması Hakkında Kanun
 • Yabancı İşçilerin İstihdamı Hakkında Kanun
 • Özel Öğretim Kurumları Kanunu
 • Bağkur Kanunu
 • İşsizlik Sigortası Kanunu
 • Türkiye İş Kurumu Kanunu
 • Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun
 TÜZÜKLER
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü
 • Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük
 • Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli Ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde Ve İşlerde Alınacak Tedbirler  Hakkında Tüzük
 • Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü
YÖNETMELİKLER
 • (4857 SAYILI İŞ KANUNU)
 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
 • Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği
 • Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 • Askeri İşyerleriyle Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetim ve Teftişi Hakkında Yönetmelik
 • Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 • Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik
 • Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 • Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 • Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 • Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği
 • Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik
 • Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik
 • Gürültü Yönetmeliği
 • Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği
 • Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
 • İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
 • İş Güvenliği İle Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
 • İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
 • İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 • İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesi Alınması Hakkında Yönetmelik
 • İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelik
 • Kadın İşçilerin Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
 • Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 • Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 • Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği
 • Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
 • Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmelik
 • Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik
 • Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 • Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik
 • Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik
 • Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
 • Tarım ve Ormandan Sayılan İşlerde Çalışanların Çalışma Koşullarına İlişkin Yönetmelik
 • Titreşim Yönetmeliği
 • Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği
 • Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
İŞİN YÜRÜTÜLMESİ
 • Asgari Ücret Yönetmeliği
 • Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 • Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü Maddesinde
 • Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmelik
 • Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği
 • İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği
 • İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği
 • İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik
 • Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Yönetmelik
 • Konut Kapıcıları Yönetmeliği
 • Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği
 • Tarımda İş ve İşçi Bulma Aracılığının İzin Verilmesi ve Araçların Denetimi Hakkında Yönetmelik
 • Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği
 • Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği
 • Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkında Yönetmelik
TEBLİĞLER
 • İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Risk Grupları Listesi Tebliği
 • Güvenlik Bilgi Formlarının Düzenlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Tebliği
 • Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkındaki Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ
 • 4857 Sayılı İş Kanununun 65 inci Maddesine Göre Uygulanacak Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:1)
 • Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ
 • Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ
ILO SÖZLEŞMELERİ
 • Asgari Ücret Tespit Usulleri İhdasına İlişkin 26 Sayılı Sözleşme
 • Ayrımcılık (İş ve Meslek) Hakkında 111 Sayılı Sözleşme-(Temel Sözleşme)
 • Bir Amme Tarafından Yapılan Mukavelelere Konulacak Çalışma Şartlarına Müteallik 94 Sayılı Sözleşme
 • Cebri veya Mecburi Çalıştırmaya İlişkin 29 Sayılı Sözleşme – (Temel Sözleşme)
 • Çocukların ve Gençlerin İşe Elverişlilikleri Yönünden Sağlık Muayenesine Tabi Tutulmaları Hakkında 77 Sayılı Sözleşme
 • Deniz İşlerinde Çalıştırılacak Çocukların Asgari Yaş Haddinin Tespiti Hakkında 58 Sayılı Sözleşme
 • Eşit Değerde İş İçin Erkek ve Kadın İşçiler Arasında Ücret Eşitliği Hakkında 100 Sayılı Sözleşme -(Temel Sözleşme)
 • Gemi Aşçılarının Mesleki Ehliyet Diplomalarına İliskin 69 Sayılı Sözleşme
 • Gemi adamlarının Hastalanması, Yaralanması Ya Da Ölümü Halinde Armatörün Sorumluluğuna İliskin 55 Sayılı Sözleşme
 • Gemi adamlarının Sağlığının Korunması ve Tıbbî Bakımına İlişkin 164 Sayılı Sözleşme
 • Gemi adamlarının Sağlık Muayenesine İlişkin 73 Sayılı Sözleşme
 • Gemi adamlarının Ulusal Kimlik Kartlarına İlişkin 108 Sayılı Sözleşme
 • Gemi adamlarının Ülkelerine Geri Gönderilmesine İlişkin 166 Sayılı Sözleşme
 • Gemi adamlarının Yıllık Ücretli İznine İlişkin 146 Sayılı Sözleşme
 • Gemilerde Mürettebat İçin İaşe ve Yemek Hizmetlerine İlişkin 68 Sayılı Sözleşme
 • Her Nevi Maden Ocaklarında Yeraltı İşlerinde Kadınların Çalıştırılmaması Hakkında 45 Sayılı Sözleşme
 • Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sayılı Sözleşme
 • İcaplarına İlişkin 53 Sayılı Sözleşme
 • İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesinde Mesleki Eğitim ve Yönlendirmenin Yeri Hakkında 142 Sayılı Sözleşme
 • İstihdam Politikası Hakkında 122 Sayılı Sözleşme
 • İstihdama Kabulde Asgari Yaşa İlişkin 138 Sayılı Sözleşme (Temel Sözleşme)İş Kazalarının Önlenmesine (Gemi adamları) İlişkin 134 Sayılı Sözleşme
 • İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı Sözleşme
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşme
 • İş ve İşçi Bulma Servisi Kurulması Hakkında 88 Sayılı Sözleşme
 • İşçilerin İyonizan Radyasyonlara Karşı Korunması Hakkında 115 Sayılı Sözleşme
 • İşletmelerde İşçi Temsilcilerinin Korunması ve Onlara Sağlanacak Kolaylıklara İlişkin 135 Sayılı Sözleşme
 • İşsizlik Hakkında 2 Sayılı Sözleşme
 • Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunması ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşme
 • Karayolu Taşımacılığında Çalışma Saatleri ve Dinlenme Sürelerine İlişkin 153 Sayılı Sözleşme
 • Kötü Şartlardaki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Önlemler Hakkında 182 Sayılı Sözleşme-(Temel Sözleşme)
 • Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe İlişkin 152 Sayılı Sözleşme
 • Makinelerin Gerekli Korunma Tertibatı İle Teçhizine Dair 119 Sayılı Sözleşme
 • Mesleki Hastalıkların Tazmini Hakkında 42 Sayılı Sözleşme
 • Milletler arası Çalışma Teşkilatının 1946 Yılında Montreal’de Akdettiği 29 Uncu Toplantısında Kabul Edilen Son Maddelerin Değiştirilmesi Hakkında 80 Sayılı Sözleşme
 • Mürettebatın Gemide Barınmasına İlişkin (İlave Hükümler) 133 Sayılı Sözleşme
 • Mürettebatın Gemide Barınmasına İlişkin 92 Sayılı Sözleşme
 • Sakatların Mesleki Rehabilitasyon ve İstihdamı Hakkında 159 Sayılı Sözleşme
 • Sanayi İş yerlerine Alınacak Çocukların Asgari Yaş Sınırını Belirleyen 59 Sayılı Sözleşme
 • Sanayi ve Ticarette İş Teftişi Hakkındaki 81 Sayılı Milletler arası Çalışma Sözleşmesi
 • Sendika Özgürlüğüne ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin 87 Sayılı Sözleşme (Temel Sözleşme)
 • Sınai Müesseselerde Hafta Tatili Yapılması Hakkında14 Sayılı Sözleşme
 • Sonuç Maddelerinin Revizyonuna Dair 116 Sayılı Sözleşme
 • Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Hakkında 102 Sayılı Sözleşme
 • Tarım İşçilerinin Dernek Kurma ve Birleşme Haklarına İlişkin 11 Sayılı Sözleşme
 • Tarımda Asgari Ücret Tespiti Usulleri Hakkında 99 Sayılı Sözleşme
 • Tek İşçinin Taşıyabileceği Yükün Azami Ağırlığı Hakkında 127 Sayılı Sözleşme
 • Teşkilatlanma ve Kollektif Müzakere Hakkı Prensiplerinin Uygulanmasına Müteallik 98 Sayılı Sözleşme-(Temel Sözleşme)
 • Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar ve Gemi Zabitlerinin Mesleki Yeterliliklerinin Asgari
 • Trimci ve Ateşci Sıfatıyla Gemilerde İşe Alınacakların Asgari Yaşının Tesbitine Dair 15 Sayılı Sözleşme
 • Uluslararası Çalışma Normları Uygulamasının Geliştirilmesinde Üçlü Danışmaya İlişkin 144 Sayılı Sözleşme
 • Ücretin Korunması Hakkında 95 Sayılı Sözleşme
 • Ücretli İş Bulma Büroları Hakkında 96 Sayılı Sözleşme (1949 Tadili)
 • Ücretli İş Bulma Bürolarının Kapatılması Hakkında 34 Sayılı Sözleşme
 • Vatandaşlarla Vatandaş Olmayan Kimselere Sosyal Güvenlik Konusunda Eşit Muamele Yapılması Hakkında 118 Sayılı Sözleşme
 • Yeraltı Madenlerinde İşe Alınmada Asgari Yaş Hakkında 123 Sayılı Sözleşme
 • Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Hakkında 105 Sayılı Sözleşme-(Temel Sözleşme)
 İLGİLİ DİĞER MEVZUATLAR
 • Tüzükler
 • Radyasyon Güvenliği Tüzüğü
 • Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü
 • Yönetmelikler
 • Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
 • Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev Ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik
 • Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği
 • Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği
 • Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği
 • Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği
 • Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik
 • Gemi Söküm Yönetmeliği
 • Makine Koruyucuları Yönetmeliği
 • Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği
 • Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği
 • Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

E-Bülten

Sarızeybek Şirketler Grubu bültenlerine ücretsiz abone olabilirsiniz!