İşyeri Risk Değerlendirmesi (Analizi) Eğitimi

İşyeri Risk Değerlendirmesi (Analizi) Eğitimi

Anasayfa » İş Güvenliği Eğitimleri » İşyeri Risk Değerlendirmesi (Analizi) Eğitimi

İşyeri risk analizi (değerlendirmesi) eğitiminin amacı, İş Sağlığı ve Güvenliği açısından, işyerlerinde kayıp yaratma potansiyeline sahip olabilecek olayların tespit edilerek risk olarak tanımlanması, nedenleri ve sonuçları ile olasılık ve etkilerinin değerlendirilmesi ve değerlendirme sonucu risk önceliklerinin belirlenmesi ve bunların sonucunda riskleri kabul edilebilir seviyeye indirmektir.İşyeri Risk değerlendirmesi, tüm proseslerde  riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve riske tahammül edilip edilemeyeceğine karar vermektir. Sistematik olarak tehlikeleri belirlemek, riskleri ortaya çıkarmak ve riskleri kontrol etmek için uygun nitel veya nicel yöntemler kullanarak yapılan çalışmaların bütünüdür.
Çalışma hayatının temel boyutlarından biri olan iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının temel hareket noktasını oluşturan işyeri risk değerlendirmesi konusunda, katılımcıların temel düzeyde bilgilendirilmesi ve konunun önemi ile ilgili farkındalık yaratılmasıdır.
Aynı zamanda bu eğitim programı “İleri Düzey İşyeri Risk Değerlendirmesi” eğitimleri ve danışmanlığı için bir önkoşul eğitimidir.
İş Sağlığı ve iş güvenliği mevzuatı doğrultusunda işyerinde tehlike oluşturan veya oluşturulabilecek kaynakların ya da tehlikeli durumların tespiti için gerekli risk analizinin yapılması gerekmektedir.Bu tehlikelerin taşıdıkları işyeri risklerinin değerlendirilerek, işyeri risklerini önleme faaliyetlerinin planlanması ve uygulamaların takip edilmesi konularında işyerinde yeterli hale gelinmesi amaçlanmalıdır.Olumsuz işyeri koşulları, ürün ve malzeme kaybına, iş ekipmanlarının hasar görmesine neden olabildiği gibi, şirketlerin en önemli kapitali olan kalifiye çalışanlarının yaralanmalarına, hastalanmalarına, uzuvlarını kaybetmelerine hatta ve hatta ölümlerine de neden olabilir.
İşyeri Risk Analizi (Değerlendirmesi) tüm mesleklerdeki çalışma alanlarını kapsamaktadır. İşyeri Risk Değerlendirmesi konusunda yeni yaklaşıma göre İşverenler, işyerlerinde özel risklerden etkilenebilecek çalışanların durumunu da kapsayacak şekilde sağlık ve güvenlik yönünden Risk Değerlendirmesi yapmakla yükümlüdür.İşveren işyeri risk analizi sonucuna göre alınması gereken koruyucu önlemlere ve kullanılması gereken koruyucu ekipmana karar verir.

Sarızeybek Eğitim Merkezi olarak, işyeri Risk Değerlendirmesi çalışmaları ve raporlaması için işyerinin risk grubuna ve çalışan sayısına göre en uygun çözümleri sunmaktayız. İşyeri Risk Değerlendirmesi uygulamaları Bakanlık sertifikalı iş güvenliği uzman mühendislerimiz tarafından hazırlanmaktadır. İşyeri Risk Değerlendirmesi belge niteliği taşıdığından uygulama yapılan işin özelliğine göre konunun uzmanları tarafından yapılması gereken bir ekip çalışmasıdır.Eğitim, bilgisayar ve projeksiyon cihazı kullanılarak gerçekleştirilmekte ve film örnekleri ile konular pekiştirilmektedir. Eğitim sonrasında ölçme ve değerlendirme yapılarak eğitimin etkinliği ölçülmektedir.

Eğitimin İçeriği:
Risk Değerlendirmesinin ve Risk Yönetiminin Temelleri
İSG Mevzuatı ve Risk Değerlendirmenin Yeri
Risk Değerlendirme Metodolojileri ve Zamanla ilişkisi
Proactive Önleme
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Yönetiminin Özellikleri
İş Yerindeki Tehlikeler ve Riskler
Tehlike Belirleme Yöntemleri
Risk Kontrolü
Risk Değerlendirme Uygulama Örnekleri
İş Kazası Örnekleri

Eğitim sonunda:
Eğitim alan personele “İşyeri Risk Analizi Eğitimi” Katılım Sertifikası düzenlenecektir.
Eğitim sonunda düzenlenecek test sonuçları raporlanarak, şirket yetkililerine sunulacaktır.

Eğitim Süresi: 8 saat.

Katılımcı Sayısı: 20 kişi.(Tavsiye edilen)

İşyeri Risk Değerlendirmenizi Kurumumuz uzmanlarına yaptırmak veya işyeri Risk Değerlendirmesi Danışmanlığı için kurumumuzla irtibata geçebilirsiniz.

Detaylı bilgi: www.isSagligiveGuvenligiEgitim.com

 

 

6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanununa göre 01 Ocak 2013 tarihinden itibaren tüm iş yerlerinde iş yeri risk değerlendirmesi yaptırılması zorunlu kılınmıştır.

İş yeri risk değerlendirmesi yaptırmayanlara ise 2013 Ocak ayından başlamak üzere her ay için para cezası kesilecektir.
İş Yeri Risk Değerlendirmelerinin; az tehlikeli iş yerleri için 6, tehlikeli sınıfına giren iş yerleri için 4, çok tehlikeli iş yerlerinde ise 2 yılda bir yenilenmesi gerekmektedir.
İş yerinize yönelik İş yeri Risk Değerlendirmesi Analizini Kurumumuzun T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sertifikalandırılmış İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanlarına yaptırmak için kurumumuzun (0232) 489 43 34 (pbx) – 0544 489 43 34 numaralı telefonlarımızdan irtibata geçebilirsiniz.
Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur.

a) İşveren veya işveren vekili.
b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.
c) İşyerindeki çalışan temsilcileri.
ç) İşyerindeki destek elemanları.
d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.
Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması durumunda, yürütülen işler için diğer işverenlerin yürüttüğü işler de göz önünde bulundurularak ayrı ayrı risk değerlendirmesi gerçekleştirilir. İşverenler, risk değerlendirmesi çalışmalarını, koordinasyon içinde yürütür, birbirlerini ve çalışan temsilcilerini tespit edilen riskler konusunda bilgilendirir.

Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde, işyerlerinde ayrı ayrı gerçekleştirilen risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonu yönetim tarafından yürütülür. Yönetim; bu koordinasyonun yürütümünde, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda gerekli tedbirleri almaları için ilgili işverenleri uyarır. Bu uyarılara uymayan işverenleri Bakanlığa bildirir.
Bir işyerinde bir veya daha fazla alt işveren bulunması halinde; her alt işveren yürüttükleri işlerle ilgili olarak, bu risk değerlendirmesi çalışmalarını yapar veya yaptırır.

Alt işverenlerin risk değerlendirmesi çalışmaları konusunda asıl işverenin sorumluluk alanları ile ilgili ihtiyaç duydukları bilgi ve belgeler asıl işverence sağlanır. Asıl işveren, alt işverenlerce yürütülen risk değerlendirmesi çalışmalarını denetler ve bu konudaki çalışmaları koordine eder. Alt işverenler hazırladıkları risk değerlendirmesinin bir nüshasını asıl işverene verir. Asıl işveren; bu risk değerlendirmesi çalışmalarını kendi çalışmasıyla bütünleştirerek, risk kontrol tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.
31/12/2012 tarihi itibariyle çalışan sayısı ve tehlike sınıfı farkı gözetmeksizin tüm işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılacaktır.

E-Bülten

Sarızeybek Şirketler Grubu bültenlerine ücretsiz abone olabilirsiniz!