• Blog Post

  Pratik ve Uygulamalı Eğitim

  Eğitimlerimizi sadece teorik olarak vermekle yetinmiyoruz. Gerçekçi ve yerinde uygulamalı, pratik eğitimlerimizle pekiştirerek daha da olumlu sonuçlar almak için sizlerle birlikte çalışıyoruz.

  Devamını Oku
 • Blog Post

  Hedef Odaklı Eğitimler

  Doğru zamanda, doğru yerde, olması gerekeni ve nasıl kullanacağını en iyi şekilde eğiterek, optimum fayda sağlamak için çalışıyoruz. Amacımız sizlerle birlikte hedefimize en doğru ve en kısa yoldan ulaşabilmektir.

  Devamını Oku
 • Blog Post

  Kontrol Sizde!

  Biz sadece eğitim vermekle kalmıyoruz, çalışanların eğitimi sindirerek en yararlı şekilde ve sinerjik bir ortamda iş hayatlarına da geçirebilmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Böylece her açıdan daha verimli bir çalışma ortamı yaratılmasında katkıda bulunuyoruz.Kişisel gelişime yönelik; etkili iletişim, motivasyon gibi eğitimlerimiz ile kurumsallık içerisindeki bireyselliği verimliliğe yönelik pekiştiriyoruz.

  Devamını Oku
 • Blog Post

  Özelleştirilmiş Eğitimler

  Eğitimlerimizde ki tüm uygulamaları, en önemlisinden en basitine kadar, özenle ve dikkatle veriyoruz. Sahip olduğumuz tüm birikimleri sizlerle en ince ayrıntısına kadar paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz.

  Devamını Oku
 • Blog Post

  Hazinemiz; Referanslarımız

  Referanslarımızın bizim en büyük hazinemiz olduğu gerçeği ile çalışıyoruz. Sunduğumuz her bir hizmetin en iyisi ve en kalitelisi olması ise bizim tek amacımız. Çözüm ortağı olduğumuz tüm referanslarımızın aslında “kendimize” yaptığımız birer yatırım olduğu bilinciyle ilerliyoruz.

  Devamını Oku

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatları

İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Mevzuatlar

 YASALAR
 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
 • 4857 Sayılı İş Kanunu
 • 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
 • Basın İş Kanunu
 • Deniz İş Kanunu
 • Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
 • Çıraklık ve Mesleki Eğitimi Kanunu
 • Büyükşehir Belediyesi Kanunu
 • İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun
 • Türk Ceza Kanunu
 • Borçlar Yasası
 • İş Mahkemeleri Kanunu
 • 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu
 • Hafta Tatili Kanunu
 • Öğle Dinlenmesi Kanunu
 • Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun
 • Sendikalar Kanunu
 • Türk Soylu Yabancıların Çalıştırılması Hakkında Kanun
 • Yabancı İşçilerin İstihdamı Hakkında Kanun
 • Özel Öğretim Kurumları Kanunu
 • Bağkur Kanunu
 • İşsizlik Sigortası Kanunu
 • Türkiye İş Kurumu Kanunu
 • Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun
 TÜZÜKLER
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü
 • Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük
 • Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli Ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde Ve İşlerde Alınacak Tedbirler  Hakkında Tüzük
 • Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü
YÖNETMELİKLER
 • (4857 SAYILI İŞ KANUNU)
 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
 • Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği
 • Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 • Askeri İşyerleriyle Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetim ve Teftişi Hakkında Yönetmelik
 • Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 • Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik
 • Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 • Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 • Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 • Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği
 • Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik
 • Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik
 • Gürültü Yönetmeliği
 • Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği
 • Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
 • İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
 • İş Güvenliği İle Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
 • İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
 • İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 • İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesi Alınması Hakkında Yönetmelik
 • İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelik
 • Kadın İşçilerin Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
 • Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 • Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 • Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği
 • Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
 • Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmelik
 • Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik
 • Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 • Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik
 • Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik
 • Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
 • Tarım ve Ormandan Sayılan İşlerde Çalışanların Çalışma Koşullarına İlişkin Yönetmelik
 • Titreşim Yönetmeliği
 • Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği
 • Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
İŞİN YÜRÜTÜLMESİ
 • Asgari Ücret Yönetmeliği
 • Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 • Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü Maddesinde
 • Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmelik
 • Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği
 • İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği
 • İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği
 • İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik
 • Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Yönetmelik
 • Konut Kapıcıları Yönetmeliği
 • Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği
 • Tarımda İş ve İşçi Bulma Aracılığının İzin Verilmesi ve Araçların Denetimi Hakkında Yönetmelik
 • Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği
 • Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği
 • Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkında Yönetmelik
TEBLİĞLER
 • İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Risk Grupları Listesi Tebliği
 • Güvenlik Bilgi Formlarının Düzenlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Tebliği
 • Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkındaki Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ
 • 4857 Sayılı İş Kanununun 65 inci Maddesine Göre Uygulanacak Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:1)
 • Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ
 • Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ
ILO SÖZLEŞMELERİ
 • Asgari Ücret Tespit Usulleri İhdasına İlişkin 26 Sayılı Sözleşme
 • Ayrımcılık (İş ve Meslek) Hakkında 111 Sayılı Sözleşme-(Temel Sözleşme)
 • Bir Amme Tarafından Yapılan Mukavelelere Konulacak Çalışma Şartlarına Müteallik 94 Sayılı Sözleşme
 • Cebri veya Mecburi Çalıştırmaya İlişkin 29 Sayılı Sözleşme – (Temel Sözleşme)
 • Çocukların ve Gençlerin İşe Elverişlilikleri Yönünden Sağlık Muayenesine Tabi Tutulmaları Hakkında 77 Sayılı Sözleşme
 • Deniz İşlerinde Çalıştırılacak Çocukların Asgari Yaş Haddinin Tespiti Hakkında 58 Sayılı Sözleşme
 • Eşit Değerde İş İçin Erkek ve Kadın İşçiler Arasında Ücret Eşitliği Hakkında 100 Sayılı Sözleşme -(Temel Sözleşme)
 • Gemi Aşçılarının Mesleki Ehliyet Diplomalarına İliskin 69 Sayılı Sözleşme
 • Gemi adamlarının Hastalanması, Yaralanması Ya Da Ölümü Halinde Armatörün Sorumluluğuna İliskin 55 Sayılı Sözleşme
 • Gemi adamlarının Sağlığının Korunması ve Tıbbî Bakımına İlişkin 164 Sayılı Sözleşme
 • Gemi adamlarının Sağlık Muayenesine İlişkin 73 Sayılı Sözleşme
 • Gemi adamlarının Ulusal Kimlik Kartlarına İlişkin 108 Sayılı Sözleşme
 • Gemi adamlarının Ülkelerine Geri Gönderilmesine İlişkin 166 Sayılı Sözleşme
 • Gemi adamlarının Yıllık Ücretli İznine İlişkin 146 Sayılı Sözleşme
 • Gemilerde Mürettebat İçin İaşe ve Yemek Hizmetlerine İlişkin 68 Sayılı Sözleşme
 • Her Nevi Maden Ocaklarında Yeraltı İşlerinde Kadınların Çalıştırılmaması Hakkında 45 Sayılı Sözleşme
 • Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sayılı Sözleşme
 • İcaplarına İlişkin 53 Sayılı Sözleşme
 • İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesinde Mesleki Eğitim ve Yönlendirmenin Yeri Hakkında 142 Sayılı Sözleşme
 • İstihdam Politikası Hakkında 122 Sayılı Sözleşme
 • İstihdama Kabulde Asgari Yaşa İlişkin 138 Sayılı Sözleşme (Temel Sözleşme)İş Kazalarının Önlenmesine (Gemi adamları) İlişkin 134 Sayılı Sözleşme
 • İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı Sözleşme
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşme
 • İş ve İşçi Bulma Servisi Kurulması Hakkında 88 Sayılı Sözleşme
 • İşçilerin İyonizan Radyasyonlara Karşı Korunması Hakkında 115 Sayılı Sözleşme
 • İşletmelerde İşçi Temsilcilerinin Korunması ve Onlara Sağlanacak Kolaylıklara İlişkin 135 Sayılı Sözleşme
 • İşsizlik Hakkında 2 Sayılı Sözleşme
 • Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunması ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşme
 • Karayolu Taşımacılığında Çalışma Saatleri ve Dinlenme Sürelerine İlişkin 153 Sayılı Sözleşme
 • Kötü Şartlardaki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Önlemler Hakkında 182 Sayılı Sözleşme-(Temel Sözleşme)
 • Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe İlişkin 152 Sayılı Sözleşme
 • Makinelerin Gerekli Korunma Tertibatı İle Teçhizine Dair 119 Sayılı Sözleşme
 • Mesleki Hastalıkların Tazmini Hakkında 42 Sayılı Sözleşme
 • Milletler arası Çalışma Teşkilatının 1946 Yılında Montreal’de Akdettiği 29 Uncu Toplantısında Kabul Edilen Son Maddelerin Değiştirilmesi Hakkında 80 Sayılı Sözleşme
 • Mürettebatın Gemide Barınmasına İlişkin (İlave Hükümler) 133 Sayılı Sözleşme
 • Mürettebatın Gemide Barınmasına İlişkin 92 Sayılı Sözleşme
 • Sakatların Mesleki Rehabilitasyon ve İstihdamı Hakkında 159 Sayılı Sözleşme
 • Sanayi İş yerlerine Alınacak Çocukların Asgari Yaş Sınırını Belirleyen 59 Sayılı Sözleşme
 • Sanayi ve Ticarette İş Teftişi Hakkındaki 81 Sayılı Milletler arası Çalışma Sözleşmesi
 • Sendika Özgürlüğüne ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin 87 Sayılı Sözleşme (Temel Sözleşme)
 • Sınai Müesseselerde Hafta Tatili Yapılması Hakkında14 Sayılı Sözleşme
 • Sonuç Maddelerinin Revizyonuna Dair 116 Sayılı Sözleşme
 • Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Hakkında 102 Sayılı Sözleşme
 • Tarım İşçilerinin Dernek Kurma ve Birleşme Haklarına İlişkin 11 Sayılı Sözleşme
 • Tarımda Asgari Ücret Tespiti Usulleri Hakkında 99 Sayılı Sözleşme
 • Tek İşçinin Taşıyabileceği Yükün Azami Ağırlığı Hakkında 127 Sayılı Sözleşme
 • Teşkilatlanma ve Kollektif Müzakere Hakkı Prensiplerinin Uygulanmasına Müteallik 98 Sayılı Sözleşme-(Temel Sözleşme)
 • Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar ve Gemi Zabitlerinin Mesleki Yeterliliklerinin Asgari
 • Trimci ve Ateşci Sıfatıyla Gemilerde İşe Alınacakların Asgari Yaşının Tesbitine Dair 15 Sayılı Sözleşme
 • Uluslararası Çalışma Normları Uygulamasının Geliştirilmesinde Üçlü Danışmaya İlişkin 144 Sayılı Sözleşme
 • Ücretin Korunması Hakkında 95 Sayılı Sözleşme
 • Ücretli İş Bulma Büroları Hakkında 96 Sayılı Sözleşme (1949 Tadili)
 • Ücretli İş Bulma Bürolarının Kapatılması Hakkında 34 Sayılı Sözleşme
 • Vatandaşlarla Vatandaş Olmayan Kimselere Sosyal Güvenlik Konusunda Eşit Muamele Yapılması Hakkında 118 Sayılı Sözleşme
 • Yeraltı Madenlerinde İşe Alınmada Asgari Yaş Hakkında 123 Sayılı Sözleşme
 • Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Hakkında 105 Sayılı Sözleşme-(Temel Sözleşme)
 İLGİLİ DİĞER MEVZUATLAR
 • Tüzükler
 • Radyasyon Güvenliği Tüzüğü
 • Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü
 • Yönetmelikler
 • Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
 • Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev Ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik
 • Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği
 • Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği
 • Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği
 • Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği
 • Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik
 • Gemi Söküm Yönetmeliği
 • Makine Koruyucuları Yönetmeliği
 • Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği
 • Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği
 • Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
Devamını Oku